Fundusze Unijne
SONATA_HEAT RESISTANT FUNGI

Occurrence, detection and molecular and metabolic characterization of toxigenic heat resistant
fungi (Neosartorya fischeri and Byssochlamys fulva)

The study supported by National Science Centre (Poland), grant SONATA4: DEC-2012/07/D/NZ9/03357

The aim of the project is to evaluate the occurrence of heat-resistant fungi in soils from cultivation of strawberries, as well as the raw material and the search for their rapid detection methods, especially with using of molecular biology techniques. The study involves the molecular and metabolic characterization of fungal isolates.

Research tasks:

Project team:

Principal Investigator - dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN

Project Researchers:

mgr Nina Bilińska-Wielgus

mgr Agata Gryta

mgr Karolina Oszust

dr Grzegorz Janusz - UMCS

dr Anna Pawlik - UMCS

dr hab. Małgorzata Piotrowska - Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka - Instytut Genetyki Roślin PAN

 

PUBLICATIONS:

 1. Magdalena Frąc, Stefania Jezierska-Tys, Takashi Yaguchi, 2015, Occurrence, detection and molecular and metabolic characterization of heat-resistant fungi in soils and plants and their risk to human health. Advances in Agronomy, 132, 161-204, http://dx.doi.org/10.1016/bs.agron.2015.02.003
 2. Panek Jacek, Frąc Magdalena, Bilińska-Wielgus Nina, 2016, Comparison of Chemical Sensitivity of Fresh and Long-Stored Heat Resistant Neosartorya fischeri Environmental Isolates Using BIOLOG Phenotype MicroArray System. PLoS ONE, 11(1):e0147605, 1-19, doi: 10.1371/journal.pone.0147605
 3. Gryta Agata, Frąc Magdalena, Oszust Karolina, Bilińska-Wielgus Nina, Piotrowska Małgorzata, 2015, Profilowanie metaboliczne grzybów z rodzaju Neosartorya i Aspergillus wyizolowanych z truskawek. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze. Tom I, Część II, 32-39. ISBN (całość kolekcji) 978-83-942083-1-8, ISBN książka 978-83-65362-03-2
 4. Gryta Agata, Frąc Magdalena, Oszust Karolina, Bilińska-Wielgus Nina, Piotrowska Małgorzata, 2015, Występowanie mikroorganizmów w przecierach truskawkowych oraz ocena potencjału metabolicznego wybranych izolatów grzybów. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze. Tom I, Część
  II, 40-46. ISBN (całość kolekcji) 978-83-942083-1-8, ISBN książka 978-83-65362-03-2
 5. Oszust Karolina, Frąc Magdalena, Gryta Agata, Bilińska-Wielgus Nina, Piotrowska Małgorzata, 2015, Charakterystyka profilu metabolicznego grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamys. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze. Tom I, Część II, 104-110. ISBN (całość kolekcji) 978-83-942083-1-8, ISBN książka 978-83-65362-03-2
 6. Oszust Karolina, Bilińska-Wielgus Nina, Gryta Agata, Panek Jacek, Frąc Magdalena, 2015, Ocena jakości mikrobiologicznej gleby i truskawek z plantacji przemysłowych. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze. Tom I, Część II, 111-117. ISBN (całość kolekcji) 978-83-942083-1-8, ISBN książka 978-83-65362-03-2
 7. Fornal Emilia, Parfieniuk Ewa, Czeczko Renata, Frąc Magdalena, 2015, Zastosowanie LC/QQQ w analizie mykotoksyn grzybów termoopornych. Nauka i przemysł – metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości. Tom I, 29-33. ISBN (całość) 978-83-939465-5-6, ISBN (t. 1) 978-83-939465-6-3: 29-33

CONFERENCES:

 1. Nina Bilińska, Magdalena Frąc, Agata Gryta, Jacek Panek, 2013, Occurrence of heat-resistant fungi in agricultural soils under strawberries cultivation. Protection of soil functions – challenges for the future. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, 15-18.10.2013, 105.
 2. Magdalena Frąc M., Nina Bilińska, Jacek Panek, Karolina Oszust, Agata Gryta, 2014, Global carbon utilization profiles of two heat-resistant strains of Neosartorya fischeri using phenotype microoarray (PM plates). Innowacyjne zastosowania przełomowej technologii Biolog do identyfikacji i fenotypowania mikroorganizmów, Biomaxima, Warszawa, 03.04.2014, 18-20.
 3. Nina Bilińska N., Magdalena Frąc, 2014, Phosphorus and sulphur utilization profiles of two heat-resistant strains of Neosartorya fischeri using phenotype microarray (PM Plates). 13th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring, Nitra, Slovak Republic, 17-19.06.2014, 38-39.
 4. Nina Bilińska N., Magdalena Frąc, Agata Gryta, Karolina Oszust, 2014, Ocena wpływu ciśnienia osmotycznego i pH
  na rozwój termoopornych grzybów Neosartorya fischeri z wykorzystaniem mikromacierzy fenotypowych (PM). XLVIII Międzynarodowe Sympozjum Mikrobiologia a Ochrona Środowiska, SGGW, Warszawa, 07-10.09.2014, 18-19.
 5. Emilia Fornal, Ewa Parfieniuk, Renata Czeczko, Magdalena Frąc, 2014, Analiza werukulogenu i fumitremorginy C
  metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas. X Konferencja Chromatograficzna "Chromatografia – niezbędne narzędzie w nauce i technice”, Lublin, 23-26.09.2014, 142-143.
 6. Nina Bilińska, Magdalena Frąc, Agata Gryta, Karolina Oszust, 2014, Mikromacierze fenotypowe w ocenie uzdolnień do wykorzystania azotu przez szczepy Neosartorya fischeri / Phenotype microarray in evaluation of abilities to nitrogen utilization by Neosartorya fischeri strains. Pierwsze warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego pt. Grzyby - organizmy kluczowe dla życia na Ziemi / Fungi - key players in ecosystem functions, Łódź-Spała, 24-28.09.2014, 21-23.
 7. Magdalena Frąc, 2014, Grzyby termooporne – znaczenie, charakterystyka, perspektywy badań / Heat resistant fungi - importance, characteristics, research perspectives. Pierwsze warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego pt. Grzyby - organizmy kluczowe dla życia na Ziemi / Fungi - key players in ecosystem functions, Łódź-Spała, 24-28.09.2014, 45-57.
 8. Bilińska-Wielgus Nina, Frąc Magdalena, Gryta Agata, Oszust Karolina, Irzykowski Witold, Piotrowska Małgorzata, Jędryczka Małgorzata, 2015, Identyfikacja grzybów termoopornych wyizolowanych z gleby i truskawek na podstawie metod klasycznych i molekularnych. BioOpen - I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu, Łódź, 20-22.04.2015, 34.
 9. Frąc Magdalena, 2015, Znaczenie, charakterystyka oraz perspektywy badań grzybów termoopornych. XXII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny, 02-03.06.2015, 7.
 10. Gryta Agata, Frąc Magdalena, Oszust Karolina, Bilińska-Wielgus Nina, Piotrowska Małgorzata, 2015, Analiza metaboliczna grzybów z rodzaju Neosartorya i Aspergillus z wykorzystaniem płytek Biolog FF. Ogólnopolska Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój. Poznań-Wrocław-Lublin, 12.06.2015, 30.
 11. Oszust Karolina, Frąc Magdalena, Gryta Agata, Bilińska-Wielgus Nina, Piotrowska Małgorzata, 2015, Profil metaboliczny grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamys. Ogólnopolska Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój. Poznań-Wrocław-Lublin, 12.06.2015, 54.
 12. Parafieniuk Ewa, Czeczko Renata, Frąc Magdalena, Fornal Emilia, 2015, Ilościowe oznaczania werukulogenu i
  fumitremorginy C przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas. IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej – Chemia analityczna to ciągłe wyzwania, Poznań, 06-10.07.2015, 411.
 13. Frąc Magdalena, Bilińska-Wielgus Nina, Gryta Agata, Oszust Karolina, Panek Jacek, Pawlik Anna, Janusz Grzegorz, 2015, Wstępne badania dotyczące detekcji grzybów termoopornych z wykorzystaniem łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). Preliminary study on detection of heat resistant fungi using polymerase chain reaction (PCR). 29. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego „Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój”. 29th Congress of the Polish Society of Soil Science „Soil Resources and Sustainable Development”, Wrocław, 31.08.-03.09.2015, 110, 309.
 14. Bilińska-Wielgus Nina, 2015, Zmiany aktywności metabolicznej szczepów Neosartorya w zależności od dostępności tlenu w środowisku. VIII Sympozjum Doktorantów "Współczesne problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 29.10.2015, 8.
 15. Frąc Magdalena, Bilińska-Wielgus Nina, Oszust Karolina, Gryta Agata, Yaguchi Takashi, 2015, Development of method for detection of the genus Neosartorya in strawberry juice. XVII Congress of European Mycologists, Madera, 20-25.09.2015, 92.
 16. Frąc Magdalena, Yaguchi Takashi, Bilińska-Wielgus Nina, Gryta Agata, Oszust Karolina, 2015, Development of PCR method for detection of Neosartorya fischeri and Aspergillus fumigatus in fresh strawberries and metabolic characterization of selected strains. 22nd International Symposium on Environmental Biogeochemistry, Piran, 28.09.-02.10.2015, 125.
 17. Oszust Karolina, Frąc Magdalena, Bilińska-Wielgus Nina, Gryta Agata, Pawlik Anna, Janusz Grzegorz, Piotrowska Małgorzata, 2015, Metabolic and genetic profile of selected heat-resistant Byssochlamys strains and its decimal reduction time (D-value) at 80°C and 95°C. 22nd International Symposium on Environmental Biogeochemistry, Piran, 28.09.-02.10.2015, 128.
 18. Bilińska-Wielgus Nina, Frąc Magdalena, 2016, The impact of heat treatment on metabolic profiles of fungi belong to Neosartorya genus. 15th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring, Prague,  Republic, 5-6.05.2016, 14-15.