Fundusze Unijne
POLAPGEN-BD

 

Projekt  POLAPGEN-BD  "Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności na suszę"

Numer: WND-POIG.01.03.01-00-101/08

Projekt jest wykonywany w ramach Działania 1.3, poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w obszarze tematycznym „Postęp biologiczny w rolnictwie i ochrona środowiska”.

Koordynator projektu: Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu.

Przedstawiciel Instytutu Agrofizyki PAN: prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk

Instytut Agrofizyki PAN jest członkiem Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego Genetyki i Genomiki Stosowanej POLAPGEN realizującego projekt.