Fundusze Unijne
Cel Projektu

Celem  projektu jest wykreowanie ponadregionalnego ośrodka badań w zakresie wykorzystywania produkcji rolnej na cele spożywcze i energetyczne, ukierunkowanego na wzmacnianie współpracy sfery badawczo-rozwojowej z gospodarką. Cel ten przyczynia się do realizacji celu szczegółowego PO RPW (Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy) oraz jest w pełni zgodny z celem Działania 1.3. Wspieranie innowacji (Poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych).
Cel mierzony będzie wzrostem liczby przedsiębiorstw korzystających rocznie z usług ośmiu laboratoriów powstałych w ramach Centrum Badawczo-Innowacyjnego w roku 2015 (zgodnie z przyjętymi wskaźnikami) w stosunku do roku 2010.
Zakładaną grupą docelową Projektu są przedsiębiorstwa związane z produkcją energii odnawialnej z biomasy (w tym zajmujące się projektowaniem i produkcją urządzeń do produkcji i przetwarzania biomasy, jako alternatywnego źródła energii, ale także deweloperzy zajmujący się realizacją inwestycji od strony budowlanej) oraz przedsiębiorstwa zajmujące się roślinną produkcją rolniczą, przechowalnictwem płodów rolnych oraz produkcją żywności (w tym żywności funkcjonalnej), działające na obszarze Polski Wschodniej. Beneficjantem Projektu jest Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Problemem grupy docelowej Projektu jest utrudniony dostęp do usług B+R, laboratoriów wyposażonych na wysokim poziomie, zdolnych do wytwarzania innowacji i praktycznych rozwiązań dla środowiska gospodarczego regionu, oraz utrudniony dostęp do najnowszej wiedzy w wybranych dziedzinach.

Cele szczegółowe projektu:

Podmioty potencjalnie zainteresowane wynikami prac Laboratorium: