Fundusze Unijne
FACCE JPI MACSUR

Projekt FACCE JPI MACSUR

Trzy Grupy badawcze z Instytut Agrofizyki PAN uczestniczą w projekcie MACSUR "Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności" w ramach Centrum Wiedzy FACCE JPI

Koordynatorzy pakietów roboczych projektu MACSUR realizowanych  w IA PAN:

Prof. dr hab. Cezary Sławiński - P139
Prof. dr hab. Jerzy Lipiec - P158
Dr hab. Małgorzata Brzezińska, prof. IA PAN - P162

FACCE JPI (Agriculture Food Security and Climate Change)  - Centrum Wiedzy (Knowledge Hub) jest instrumentem, w ramach którego realizowany jest projekt MACSUR (Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security). Projekt MACSUR koncentruje się na modelowaniu wybranych aspektów europejskiego rolnictwa w różnych scenariuszach zmian klimatu w celu zapewnienia  bezpieczeństwa żywnościowego. Działania w projekcie zorganizowane są w trzech grupach tematycznych dotyczących modelowania:  plonów, zwierząt gospodarskich oraz  handlu. Grupa partnerska składa się z 73 zespołów badawczych z 17 krajów całej Europy. Nadrzędnym wyzwaniem projektu jest stworzenie ogólnoeuropejskiej platformy badań i rozwoju, która umożliwiłaby wykorzystywanie i interpretację modeli do określenia oceny ryzyka wpływu zmian klimatu na rolnictwo europejskie.

Broszura informacyjna FACCE JPI MACSUR    plik pdf

Materiały informacyjne Centrum Wiedzy FACCE JPI   plik ppt

 więcej

Konferencje, Spotkania, Warsztaty:

2012 - Kickoff Meeting and Workshop 

W dniach 15-16 października 2012 r. w Berlinie odbyło się spotkanie w ramach projektu MACSUR "Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security - a FACCE JPI Knowledge Hub".

Instytut Agrofizyki PAN reprezentowany był przez 3 grupy badawcze uczestniczące w projekcie MACSUR:
P139 prof. dr hab. Cezary Sławiński, P158 prof. dr hab. Jerzy Lipiec, P162 dr hab. Małgorzata Brzezińska, prof. IA PAN.

Główną część spotkania stanowiły sesje plenarne dotyczące poszczególnych obszarów działania projektu: CropM, LiveM oraz TradeM.

 

2013

W dniach 3-5 marca 2013 r., w Izraelu, w Centrum Badawczym Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska (NRERC) przy Uniwersytecie w Hajfie odbyły się warsztaty naukowe zorganizowane w ramach konsorcjum badawczego MACSUR, zajmującego się zagadnieniami europejskiego rolnictwa, w szczególności aspektami związanymi z analizą wpływu zmian klimatycznych na regionalne systemy rolnictwa i produkcji żywności i wynikającymi z tego wpływu szansami oraz zagrożeniami dla bezpieczeństwa żywności w Europie.

Instytut Agrofizyki PAN reprezentowany był przez: dr hab. Piotra Baranowskiego, prof. IA PAN i dr Jaromira Krzyszczaka

Celem warsztatów była dyskusja na temat odkrywania nowych pomysłów na integrację modelu handlu i rolnictwa w celu oceny wpływu zmian klimatu na bezpieczeństwo żywności.

W trakcie spotkania zajmowano się:

1. Przeglądem i omówieniem modeli wybranych do dalszej analizy wpływu skutków zmian klimatu na bezpieczeństwo żywności;

2. Przedstawieniem nowatorskich pomysłów z zakresu modelowania, które pozwalają na włączenie modeli uprawy i plonowania roślin oraz modeli produkcji zwierzęcej do modeli ekonomicznych.