Fundusze Unijne
Top 500 Innovators

III edycja Programu stażowo-szkoleniowego Ministerstwa Nauki i Szkonictwa Wyzszego

Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization

 Dr inż. Robert RUSINEK został zakwalifikowany do udziału w programie stażowo-szkoleniowym w ramach projektu „Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2.Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym („Top 500 Innovators – Science, Management, Commercialization”).

Program będzie realizowany w USA przez University of California, Berkeley, Center for Executive Education, w okresie od dnia 07 października 2013 r. do dnia 06 grudnia 2013 r.

Program ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu powinna przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki.