Fundusze Unijne
Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie w dniu 15 października 2012 r. podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu pod nazwą „Centrum Badawczo - Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” (CBI) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś I Nowoczesna Gospodarka – Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.

Umowa opiewa na kwotę 26 429 717,53 PLN, z czego dofinansowanie z EFRR stanowić będzie 22 465 259,89 PLN, a wkład budżetu państwa wyniesie 1 321 485,88 PLN.

Projekt CBI stanowi trzecią dużą inwestycję realizowaną przez Instytut Agrofizyki PAN w ramach PO RPW 2007-2013. Obok projektów: „Rozbudowa infrastruktury i doposażenie laboratoriów Centrum Doskonałości AGROPHYSICS” oraz „Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej”, obecnie podpisany projekt CBI, stanowić będzie ważny element procesu tworzenia silnego ośrodka naukowo-  badawczego w Lublinie zajmującego się zagadnieniami energii odnawialnej, ochrony środowiska oraz produkcji żywności.

Projekt obejmować będzie budowę i wyposażenie obiektu pełniącego funkcję zarówno laboratoryjną jak też stwarzającego możliwości testowania w małej, ćwierć-technicznej skali niektórych procesów produkcyjnych, tj.: hodowli alg i wytwarzania z nich energii odnawialnej, produkcji nowych form biomasy, zagospodarowania odpadów pofermentacyjnych, innowacyjnych modeli produkcji oleju rzepakowego, symulacji erozji glebowej, wzrostu roślin a także symulacji procesów przechowalniczych owoców i warzyw. Ważnym elementem projektu będą stworzone nowoczesne laboratoria mikrobiologii oraz biochemii, kierunków uznawanych za niezwykle rozwojowe i coraz częściej stosowanych naukach przyrodniczych.

Nowy potencjał badawczy stworzy możliwość samodzielnego odtwarzania i symulacji procesów produkcyjnych, co w znacznym stopniu zbliży Instytut Agrofizyki PAN do sfery B+R. Istotą projektu jest uzyskanie efektu sprzężenia zwrotnego pomiędzy wiedzą podstawową, rozwijaną w Instytucie Agrofizyki PAN, a rzeczywistymi procesami produkcyjnymi w skali przemysłowej. Dzięki projektowi CBI praca Instytutu uzyska nowy wymiar i stworzy możliwość realizacji zaawansowanych badań naukowych w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych, ale również umożliwi konfrontację wyników badań z rzeczywistymi procesami zachodzącymi w środowisku, glebie oraz materiałach roślinnych w warunkach naturalnych oraz podczas procesów technologicznych.

 Historia  i  harmonogram realizacji projektu

Podpisanie umowy na CBI

PARP

Okres realizacji: 2012-2014

Działania zrealizowane:

Harmonogram działań:

 HARMONOGRAM DO POBRANIA - pdf

 

Film CBI

Informacje w mediach:
   MRR
   PARP
   PAP Nauka w Polsce
   PAN
   Dziennik Wschodni
   Moje Miasto

Portal Funduszy Europejskich

 

Otwarcie CBI:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

PAP Nauka w Polsce

TVP Lublin

Radio Centrum