Fundusze Unijne
Rozbudowa Centrum Doskonałości AGROPHYSICS

Projekt  „Rozbudowa infrastruktury i doposażenie laboratoriów Centrum Doskonałości AGROPHYSICS”

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś priorytetowa I. Nowoczesna Gospodarka
Działanie I.3. Wspieranie innowacji

Cel projektu:
poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych i ich dyfuzji między strefą nauki i gospodarki w regionie lubelskim poprzez:

  • zwiększenie wykorzystania badań naukowych przez gospodarkę w zakresie kontroli jakości surowców roślinnych wykorzystywanych na cele żywnościowe i nieżywnościowe,
  • polepszenie współpracy instytucjonalnej w regionie dla wdrażania innowacyjnych rozwiązań w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego,
  • wzrost kotroli stanu środowiska naturalnego w regionie,
  • podniesienie poziomu wykształcenia.

Całkowita wartość projektu wynosi 25 mln zł, z czego wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 wynosi 23 mln zł.

Okres realizacji projektu: 2008-2010

Wramach Projektu realizowane są trzy zadania inwestycyjne

  • I. Nabudowa nowego obiektu laboratoriów oraz sal wykładowych
  • II. Termomodernizacja głównego obiektu Instytutu Agrofizyki
  • III. Doposażenie laboratoriów w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą

Nowoczesne laboratoria: monitoringu i modelowania środowiska, ulepszania gleby, hydrofizyki, termografii, mikroskopii, analizy organicznej, właściowości powierzchniowych, właściwości fizycznych materiałów roślinnych, fizyki materiałów sypkich, oceny jakości ziarna, oceny wartości użytkowej roślin oleistych, laboratorium elektroniczne

Zespół realizujący projekt