Fundusze Unijne
Centrum Doskonałości AGROPHYSICS
 

Centrum Doskonałości
AGROPHYSICS


Instytut Agrofizyki posiada europejski status tzw. Centrum Doskonałości uzyskany w 2003 r. w wyniku pozytywnej oceny wniosku konkursowego.

Jego nazwa to:


"Centrum Doskonałości Fizyki Stosowanej w Zrównoważonym Rolnictwie"
- akronim AGROPHYSICS.

Project Number and FP 5 Action
No QLAM-2001-00428
QUALITY OF LIFE AND MANAGEMENT OF LIVING RESOURCES

Centra Doskonałości to jednostki prowadzące badania naukowe i rozwijające nowoczesne technologie na światowym poziomie oraz wykorzystujące szeroką współpracę międzynarodową i zaplecze naukowe instytucji współpracujących. Status Centrum Doskonałości i związane z nim dofinansowanie z Unii Europejskiej i KBN wspiera działalność innowacyjną jednostki oraz promuje jej badania naukowe, opracowane technologie i wyroby w kraju i za granicą.

Główne obszary działalności naukowej Centrum:
  • fizyczne, fizyko-chemiczne i biologiczne procesy transportu masy i energii w systemie gleba-roślina- atmosfera,
  • fizyczne właściwości materiałów rolniczych oraz procesy wpływające na produkcje roślinną,
  • procesy związane ze zbiorem, transportem i przechowywaniem płodów rolnych.
Plan pracy Centrum:
  • badania różnych aspektów zrównoważonego rozwoju obszarów rolniczych i efektywnego wykorzystania produktów rolno-spożywczych - ta część działalności jest finansowana z budżetu IA PAN,
  • działania wspomagające: organizacja warsztatów naukowych, konferencji, szkół letnich, wykładów,
  • współpraca międzynarodowa: promocja Centrum za granicą i pogłębienie kontaktów z pokrewnymi, zagranicznymi jednostkami naukowymi,
  • rozwój agrofizyki jako dziedziny nauki: wymiana doświadczeń, unifikacja metod i nomenklatury.
Zadania centrum są realizowane w ramach 12-stu pakietów tematycznych.
Dyrektor Centrum:
prof. dr hab. Ryszard Walczak - członek korespondent PAN


Funkcję koordynatora pełni:
dr Andrzej Stępniewski