Fundusze Unijne
Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej

Projekt "Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej"

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś priorytetowa I. Nowoczesna Gospodarka
Działanie I.3. Wspieranie innowacji


Cel projektu:

wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej poprzez tworzenie wiedzy i innowacji w zakresie odnawialnych źródeł energii poprzez: 

  • rozwój współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi Lubelszczyzny i Polski Wschodniej,
  • rozwój badań naukowych w dziedzinie wykorzystania biomasy do celów energetyki odnawialnej,
  • podniesienie jakości prowadzonych badań oraz dostosowanie ich do potrzeb regionalnej i krajowej gospodarki,
  • zwiększenie liczby pracowników naukowych zajmujących się problematyką energii odnawialnej,
  • wsparcie dotychczasowej działalności statutowej Instytutu Agrofizyki PAN,
  • wsparcie dotychczasowych prac dotyczących wytwarzania i ochrony patentów, publikacji rozwiązań innowacyjnych oraz badań naukowych związanych z rozwojem kadr (studia doktoranckie),
  • poprawa jakości i warunków pracy kadr naukowych i adaptacji laboratoriów i pomieszczeń pomocniczych (m.in. pokoje cichej pracy i inne).

Przedmiotem projektu jest kompleksowe wyposażenie Środowiskowego Laboratorium Energii Odnawialnej w niezbędną infrastrukturę badawczą pozwalającą na prowadzenie kompleksowych badań w obszarze wytwarzania i przetwarzania biomasy na cele energetyczne. Tworzone Laboratorium będzie rozwijane w oparciu o zakup nowej aparatury, a także z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury badawczej realizatora projektu – Instytutu Agrofizyki PAN.

Całkowita wartość projektu wynosi 26 mln zł, z czego wsparcie w ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007-2013 wynosi 23 mln zł.

Okres realizacji projektu: 2009 – 2011

Zadania inwestycyjne:

  • Modernizacja laboratoriów naukowo-badawczych
  • Doposażenie laboratoriów w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą

 Zespół realizujący projekt

Informacje prasowe:

2011 r._Artykuł Pisma Samorzadu Województwa Lubelskiego "Lubelskie"- str 2

.