Fundusze Unijne
BaltFood

Program Unii Europejskiej w ramach współpracy z Departamentem Strategii i Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Oddział ds. Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Tytuł programu: Europejska Współpraca Terytorialna, Program Region Morza Bałtyckiego

Tytuł projektu: BaltFood: The BSR Ford Luster Innovation and Competitiveness in Action / Klaster innowacji i konkurencyjności żywności

Acronym: BaltFood

Projekt zgłoszony w Priorytecie 1: Fostering innovations across the Baltic Sea region / Innowacje w Regionie Morza Bałtyckiego

Partner Wiodący Projektu: Lubeck Business Development Corp., Germany, osoba do kontaktów: Bjoern P. Jaccobsen

Partner projektu: Województwo Lubelskie

Przedstawiciel z ramienia Instytutu: doc. dr hab. Artur Zdunek, dr Justyna Cybulska

Okres realizacji projektu: 2009-2013

Uczestnicy projektu: 14 Instytucji z Regionu Morza Bałtyckiego

Instytut Agrofizyki przystąpił do międzynarodowego projektu BaltFood - The BSR Food Cluster: Innovation and Competitiveness in Action, koordynowanego przez Luebeck Business Development Corporation. Wśród partnerów projektu znajduje się szereg instytucji naukowych oraz przedstawicieli przemysłu spożywczego z regionu Morza Bałtyckiego. Złożony projekt powstał w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013, priorytetu 1: Rozwój innowacyjności w całym Regionie Morza Bałtyckiego.
Celem Projektu jest przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju sektora żywnościowego w regionie Morza Bałtyckiego poprzez utworzenie transnarodowego klastra żywnościowego, w skład którego będą wchodzić przedstawiciele nauki i przemysłu. Działalność utworzonego klastra będzie koncentrować się na ułatwieniu transferu wiedzy z nauki do przemysłu co umożliwi prowadzenie innowacyjnych pilotażowych projektów aplikacyjnych. Stworzona w ramach Projektu BaltFood powszechna platforma obejmująca grupy naukowców oraz przetwórców żywności będzie koncentrować się na wzmocnieniu konkurencyjności rynku żywnościowego regionu Morza Bałtyckiego w porównaniu do innych głównych rynków żywnościowych.
Balt Ford będzie inicjował i prowadził projekty pilotażowe w następujących obszarach:

więcej