Fundusze Unijne
NCBiR-PBS - Unowocześnienie reflektometrycznego miernika

Projekt "Unowocześnienie reflektometrycznego miernika do selektywnego pomiaru wilgotności materiałów porowatych"

uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

w ramach Programu Badań Stosowanychw wysokości 1 158 428 zł

Akronim: TDRUPGRADE

Kierownik projektu: dr Andrzej Wilczek

Numer projektu: 176956

Decyzja Nr 1565/2012 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 02.08.2012 r.

Umowa Nr PBS1/B9/5/2012 z dnia 29.11.2012 r.

Okres realizacji: 2012-2015

W ramach projektu przeprowadzona zostanie identyfikacja niekorzystnych zjawisk fizycznych występujących w badanych elementach miernika wilgotności gleby TDR oraz próba ich eliminacji poprzez zaproponowanie zmian. Wykonanie symulacji za pomocą oprogramowania poprzedzi zaimplementowanie zmian. W celu weryfikacji, czy parametry badanych elementów uległy poprawie, prowadzone będą pomiary gleb o dużym zasoleniu oraz niskiej wilgotności,ponieważ ośrodek glebowy posiada skomplikowane specyficzne widmo zespolonej przenikalności elektrycznej. Prowadzone będą także prace nad numeryczną analizą reflektogramów z zastosowaniem metod dekonwolucji oraz autokorelacji.

więcej informacji